ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅកំដៅព្រះអាទិត្យ

    ទីផ្សារម៉ាស៊ីនកម្តៅព្រះអាទិត្យសកលត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានចំនួន 2.613 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ 2020 ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅ CAGR នៃ 7.51% ដើម្បីឈានដល់ទំហំទីផ្សារចំនួន 4.338 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2027 ។ ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែល ជួយក្នុងកំដៅទឹក...
    អាន​បន្ថែម